Privacy beleid Passiefoto

Over ons privacy beleid

Passiefoto heeft maatregelen genomen gelet op de wettelijke bepalingen over privacy bescherming. Er worden daarom uitsluitend gegevens verwerkt die wij nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en er wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Passiefoto. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 augustus 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Oypo

Op de website is een webwinkel van Oypo geïntegreerd. Oypo hecht erg veel waarde aan uw privacy en gebruiken uw gegevens daarom enkel en alleen voor de verwerking van uw bestelling. Uiteraard gegevens worden uw conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) behandeld.

Persoonsgegevens van fotografen en afnemers worden door Oypo vastgelegd ten behoeve van hetgeen noodzakelijk is voor het functioneren van Oypo c.q. het afhandelen van de bestelling en betaling. Geregistreerde gegevens zijn niet in te zien door anderen dan Oypo en worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van bestellingen of als Oypo hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is om de rechten van fotografen, klanten of Oypo te beschermen.

Passiefoto heeft in principe toegang tot de verzamelde klantgegevens en ontvangt bij een geplaatste bestelling een melding met daarin de gegevens van de besteller. Er vindt geen gegevensvastlegging plaats van gegevens van bestellers omwille van de privacy. Oypo verwerkt deze gegevens op basis van een verwerkersovereenkomst met Passiefoto.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

De website van Passiefoto is beveiligd door middel van toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Payment processors en verzending bestellingen

Passiefoto maakt geen gebruik van payment processors. Bestellingen en leveringen van foto’s, foto bestanden en andere foto’s lopen volledig via de service provider Oypo.

Klantfacturatie

Bij reguliere opdrachten voor fotografie, grafische opmaak of website development is sprake van facturatie. Ten behoeve van deze facturatie worden klantgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn klantnaam, contactpersoon, adresgegevens, mailadres. Deze gegevens worden in de facturatie software en in de boekhouding bewaard en zijn noodzakelijk om de financiële en fiscale afhandeling van de dienstverlening uit te voeren (gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in de AVG).

De factuurgegevens zijn toegankelijk voor MR Consultants welke de boekhouding verzorgt voor Passiefoto.

Foto bestanden

Fotobestanden van foto’s welke gemaakt zijn in opdracht van opdrachtgevers worden op de computer en backup-media van Passiefoto bewaard. Deze computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Foto’s worden voor een langere termijn bewaard (tenminste 10 jaar) teneinde klanten de service te kunnen bieden dat zij een beroep kunnen doen op hernieuwde aanlevering van bestanden i.v.m. verlies van de eigen fotobestanden. Passiefoto is zonder toestemming niet gerechtigd om in opdracht gemaakte foto’s op welke wijze dan ook te publiceren.

Ten behoeve van opdrachtgevers worden foto’s ook ter beschikking gesteld via Google Foto’s. In zulk een geval worden de foto’s zodanig geplaatst dat ze uitsluitend met een directe link te zien zijn. De klant is eigenaar van de foto’s en van de directe link. Passiefoto kan geen verantwoordelijkheid dragen voor gevolgen wanneer klanten zelf foto’s of een link naar foto’s delen met derden of zelfs publiceren.

Wanneer Passiefoto voornemens is om een in opdracht van een klant gemaakte foto te delen op de website en social media zal hiervoor vooraf toestemming gevraagd worden aan de desbetreffende klant. Gedeelde foto’s op social media worden altijd voorzien van een logo.

Passiefoto kan in uitzonderlijke gevallen gemaakte foto’s van opdrachten aan potentiele klanten als voorbeeld laten zien. Passiefoto respecteert daarbij het recht op privacy van de opdrachtgevers door er voor te zorgen dat de getoonde foto’s niet van personen zijn die bekend zijn bij de potentiele opdrachtgever en door foto’s die privacy gevoelig zijn absoluut te vermijden.

Passiefoto is op grond van portretrecht bevoegd om foto’s te delen welke gemaakt zijn in de openbare ruimte (bijvoorbeeld carnavalsoptocht, land rover evenement, wielerronde, bloedprocessie Boxmeer, etc.). Deze foto’s kunnen ook gedeeld worden op social media of ten behoeve van verkoop. Bij het delen op social media worden de foto’s voorzien van een Passiefoto-logo.

Passiefoto is actief op het domein schoolfotografie. De gemaakte foto’s worden te koop aangeboden via Oypo (en de webintegratie op de website van Passiefoto). In overleg met de betreffende school worden gepubliceerde foto’s beveiligd met een wachtwoord. De verstrekking van het wachtwoord aan ouders is in handen van de schooldirectie. Passiefoto kan geen verantwoordelijkheid nemen voor gevolgen van inzien van foto’s door onbevoegden als gevolg van het door de school verstrekte wachtwoord, of het onbevoegd delen van een wachtwoord door ouders. Wachtwoord instellingen zijn een keuze voor de school: een wachtwoord voor de hele school, een verschillend wachtwoord per groep of (hoogste niveau) een verschillend wachtwoord per kind. Een verschillend wachtwoord per kind is niet toepasbaar bij broer-zus-foto’s.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt (gerechtvaardigd belang). Dit geldt ook voor fotobestanden welke in opdracht zijn gemaakt. Met de opdracht tot het maken van foto’s geeft de klant toestemming tot het bewerken, opslaan en afleveren van foto’s.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Passiefoto op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Van fotobestellingen  via Oypo worden geen gegevens bewaard, noch verstrekt aan derden. De gegevensregistratie van bestellingen verloopt volledig via Oypo waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Passiefoto is een eenmanszaak, uitsluitend de eigenaar en de boekhouder hebben toegang tot de gegevens.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw  persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Happy Gifts. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

De website van Passiefoto verzamelt geen informatie via cookies.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Passiefoto

Werveld 3

5441 PE Oeffelt

Nederland

info@passiefoto.nl

www.passiefoto.nl

Contactpersoon voor privacy zaken

Perry Filippini